S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
logo    GRADIENT EKO  Velkoobchod a maloobchod   

MOŽNOSTI DOPRAVY:

Osobní odběr

VÝDEJNÍ MÍSTO

Výdejní místo Zásilkovna Moravská Třebová

 

CERTIFIKACE:

Certifikace e-shopu Gradienteko.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

GRADIENT EKO s.r.o.

se sídlem  Jaroměřice 102, 569 44 Jaroměřice

identifikační číslo: 28787081

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C,  vložka  27385

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gradienteko.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost  GRADIENT EKO s.r.o.  tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: Společnost  GRADIENT EKO s.r.o.   se sídlem Jaroměřice 102, 56944 Jaroměřice, IČ: 28787081, zastoupená jednatelem ing. Vladimírem Langerem,  vla.langer@gradienteko.cz, 602 356 504, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  27385, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.gradienteko.cz (dále jen eshop) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího je informativního charakteru a není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.5. Pro registraci kupujícího platí následující ustanovení:

2.5.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy(včetně obchodních podmínek).

2.5.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího v případě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.6.1. objednávaném zboží, jeho označení a cenu (objednávané zboží „vloží“ kupující do

elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

 

2.6.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednaného zboží

 

2.6.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“

 

2.6.4. identifikační údaje kupujícího

 

2.6.5. poznámka pro kupujícího

 

2.7. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícímu považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „ elektronická adresa kupujícího“).

2.9. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace  tohoto návrhu, tedy akceptací objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. Současně bude přiložena elektronická faktura s údaji pro platbu. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.10. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odsouhlasením a odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.11. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.12. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

2.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží, povinnosti smluvních stran

3.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2. Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

3.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby dle článku 5. 1. těchto obchodních podmínek.

3.4. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.6. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4. 1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu kupujícím vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

4.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychle zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové  nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.8 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. Dopravní podmínky, poštovné

 

5.1. Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

 

Osobní odběr zboží na provozovně 0 Kč.

Tento způsob umožňuje nejrychlejší odběr objednaného zboží na naší provozovně v prodejně TOP EKO v Moravské Třebové, Nádražní 6. Otvírací doba Po - Pá 8:00 - 16:00. Telefon: 461 357 181, 185 ,e-mail: prodejna@gradienteko.cz.

Zboží bude pro Vás rezervováno po dobu 5 pracovních dnů. V případě požadavku na prodloužení rezervace nás prosím kontaktujte. Při odběru zboží prosím sdělte číslo Vaší faktury. Kupující při odběru zboží na prodejně TOP EKO obdrží rovněž daňový doklad.

 

Expresní přeprava Zásilkovna na výdejní místa po ČR do 3,5 kg 75 Kč,     do 7,0 kg 180 Kč  Netto

Zboží Vám přepravní služba Zásilkovna doručí po celé ČR obvykle do druhého pracovního dne na Vámi zvolené výdejní místo. Při odeslání balíku od nás Vám bude zasláno emailové oznámení s číslem balíku, jehož pohyb můžete sledovat na stránkách www.zasilkovna.cz, uvedené informace jsou dostupné po podání zásilky. Při objednávce zboží, které držíme skladem, do 10 hodin, odesíláme zásilku ještě tentýž den.

 

Expresní přeprava Zásilkovna na Vaši adresu po ČR do 3,5 kg 110 Kč,     do 7,0 kg 130 Kč  Netto

Zboží Vám přepravní služba Zásilkovna doručí po celé ČR obvykle do druhého pracovního dne v rozmezí 8 - 18 hod. Určit předem přesnou hodinu doručení bohužel není možné. Pokud přepravcem nebudete zastiženi, dostanete do schránky informaci s dalším pokusem o doručení. Při odeslání balíku od nás Vám bude zasláno emailové oznámení s číslem balíku, jehož pohyb můžete sledovat na stránkách www.zasilkovna.cz, uvedené informace jsou dostupné po podání zásilky. Při objednávce zboží, které držíme skladem, do 10 hodin, odesíláme zásilku ještě tentýž den.

 

Expresní přeprava GLS po ČR při objednávce:

při objednávce od 0 do 4 kg účtujeme 110 Kč,  do 9 kg 125 Kč,   do 19 kg 145 Kč,   do 25 kg 185 Kč.

Zboží Vám přepravní služba GLS doručí po celé ČR obvykle do druhého pracovního dne. Při odeslání balíku od nás Vám bude zasláno emailové či SMS oznámení s číslem balíku, jehož pohyb můžete sledovat na stránkách gls-group.eu/CZ/cs/home, uvedené informace jsou dostupné po podání zásilky. Při objednávce zboží, které držíme skladem, do 8.00 hodin, odesíláme zásilku ještě tentýž den.

 

Doručení na Slovensko - Kurýrní služba GLS při objednávce:

od 0 do 10 kg 231 Kč,   do 20 kg 308 Kč,   do 23 kg 390 Kč

Zásilka je odeslána na Slovensko jako balík prostřednictvím kurýrní služby GLS. Doručení zboží do 2 dní od expedice zboží. V případě nezastižení adresáta dostanete do schránky informaci s dalším pokusem o doručení. Při odeslání balíku od nás Vám bude zasláno emailové oznámení s číslem balíku, jehož pohyb můžete sledovat na stránkách gls-group.eu/CZ/cs/home, . Při objednávce zboží, které držíme skladem, do 12 hodin, odesíláme zásilku následující pracovní den.

 

5.2. Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

 

Platba v hotovosti 0 Kč při osobním odběru zboží na naší provozovně na adrese – prodejna TOP EKO, Nádražní 6,Moravská Třebová.

 

Dobírkou při převzetí zásilky od přepravce 40 Kč. (Kurýrní služba DPD umožňuje platbu dobírky platební kartou přímo u řidiče.)

 

Převodem z účtu 0 Kč

Vyčkejte prosím na zpracování a potvrzení objednávky  a na výzvu k platbě. Platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě faktury, kterou systém po odsouhlasení objednávky zašle na Váš kontaktní email. Jako variabilní symbol pro platbu použijte variabilní symbol faktury.

Objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet. Při vyzvednutí zboží, které bylo placeno předem je nutno na osobních odběrech předložit občanský průkaz. Tato forma identifikace nám pomáhá zamezit riziku s neoprávněným vyzvednutím dané objednávky.

 

5.3. Převzetí zboží

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem a informovat naší společnost.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky a správný počet balíků. V doručeném balíku je přiložena písemná faktura, sloužící jako daňový doklad.

 

5.4. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení  odsouhlasení objednávky za podmínky obdržení všech

podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě,

zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 24 hodin. Dodací lhůta bude

přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno okolnostmi

nezaviněnými prodávajícím, maximálně však do pěti pracovních dní dle přepravních

podmínek dopravce. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné

dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající neprodleně kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva.

6. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

6.1. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obchodní platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5. 2. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

6.2. Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.

6.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení dodávky (článek 2.10.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

6.7. K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

6.8. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním  zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a dále postupuje dle čl. 5.3 těchto obchodních podmínek.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní  dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které prodávající popsal v nabídce na eshopu,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému  vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

8.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.5. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8.6. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

8.7.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny tj. prodejna TOP EKO, Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová, telefon 461 357 181, 185, email: prodejna@gradienteko.cz , v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště/sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požádat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí  informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a déle souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. Závěrečná ujednání

10.1. Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě pokud byla uzavřená zvlášť, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

10.4. Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10. 5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

sídlo – Jaroměřice 102, 569 44 Jaroměřice

adresa pro doručování – prodejna TOP EKO, Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová, adresa elektronické pošty: prodejna@gradienteko.cz , telefon 461 357 181, 461 357 185.

10.7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.8. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.10. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 1. 1. 2021

 

Příloha: Odstoupení od smlouvy-vzorový formulář a poučení o odstoupení od smlouvy

NGFkMjF